საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 მაისის დადგენილება №312 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ