საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 ივნისის დადგენილება №263 (პირველადი სახე) ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების ექსპორტ-იმპორტის წესისა და წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ