მერძეული ტიპის ფერმისთვის გეოგაპის სტანდარტის დანერგვის სარეგისტრაციო ფორმა